27 april 2009

Jerusalem – Här är alla födda

Den palestinske prästens predikan i Lunds domkyrka. Naim Ateek är ledare för Sabeel ecumenical grassroots liberation theology movement among Palestinian Christians

 

Ur Bibeln ( Gamla Testamentet) Psalm 87
Av Korachs ättlingar, en psalm, en sång.
Han har lagt dess grund på de heliga bergen.
Herren älskar Sions portar mer än andra boningar i Jakob.
Han säger härliga ting om dig, du Guds stad:
” Till mina bekännare räknar jag Rahav och Babylonien, Filisteen, Tyros och Kush. Alla är de födda här."
Ja, om Sion skall det heta: "Här är alla födda." Det är den stad som den Högste har grundat. Herren skriver i listan över folken: ”Alla är de födda här."
Överallt sång och dans, alla besjunger dig.


Naim Ateeks predikan i Lunds domkyrka 2009-03-28 Psalm 87 ”Här är alla födda”
Jag vill tacka våra svenska vänner för anordnandet av Jerusalemsdagen detta veckoslut. Jag är också tacksam för att jag blivit inbjuden att delta i programmet.

Jag har med mig hälsningar från era vänner i Jerusalem och särskilt från Sabeel, det ekumeniska centret för befrielseteologi. Vi är tacksamma för ert stöd och för ert engagemang för en rättvis fred mellan Palestina och Israel.

Efter Israels krig i Gaza har det blivit mer tvingande att finna en lösning på denna konflikt. Jag har alltid haft en känsla av att Freden knackar på dörren. Det huvudsakliga hindret har varit begäret efter palestinsk mark, förnekandet av palestiniernas rättigheter och lusten att härska och förtrycka andra, liksom många andra ondskefulla tankar i människors hjärtan och sinnen. Det är en oförmåga till kärlek och en uteslutande teologi som visar sig i oviljan att dela landet med andra. Ja, freden knackar på vår dörr.

Förutsättningen för att vi ska få en bestående fred är att finna en rättvis lösning för Jerusalem. Sedan den israeliska armén ockuperade staden 1967 har den israeliska regeringen aktivt gått in för att ”judaisera” den och förringa dess kristna och muslimska drag.

Israel har fört ett kontinuerligt krig mot Jerusalem. Krigets mål är att reducera Jerusalem till att vara en stats och en religions monopol. Israel har inte bara brutit mot och trotsat internationell lagstiftning beträffande Jerusalem, staten har också trotsat och förnekat historiska fakta. När vi betraktar Jerusalems historia från antiken till våra dagar, finner vi att Jerusalem var en helig stad långt innan kung David enligt Gamla Testamentet erövrade den ungefär 1000 år före Kristus. Bibelforskarna berättar att judendomens betydelse för Jerusalem började utkristalliseras först efter fördrivningen i samband med kungariket Judéen föll. I och med byggandet av det andra templet fick Jerusalem en allt större religiös betydelse för det judiska folket.

Men historien gjorde inte halt där. Jerusalem fick stor betydelse för de kristna eftersom frälsningen utgående från Gud genom Jesus Kristus ägde rum där – Jesu lidande, korsfästelse, död och uppståndelse.

Den historiska utvecklingen stannade inte heller därvid. Jerusalem blev betydelsefullt för muslimerna på 600-talet. Jerusalem är den stad som Muhammed besökte på sin nattliga resa och från vilken han gjorde sin himmelsfärd. Det var mot Jerusalem de första muslimerna vände sig när de förrättade bön.

Jerusalem är heligt för de tre abrahamitiska religionerna och det är meningslöst att debattera om vilken religion som tillmäter Jerusalem den största heligheten. Vad vi ser i dag är ett försök från Israel att rulla tillbaka den historisk utvecklingen och reducera Jerusalem till att vara ett monopol för en religion och ett folk – judendomen och det judiska folket. Som vi ser det är Jerusalem lika viktigt och lika heligt för alla tre religionerna. Situationen i Jerusalem är mycket farlig i dag genom att makthavarna förutsätter att Jerusalem enbart tillhör Israel och det judiska folket. Följden blir att all slags brott begås för att förneka de andras rättigheter, deras mark och egendom konfiskeras, de fråntas sin rätt att vara bosatta där, deras tillvaro undergrävs och de förvisas.

För några år sedan kom jag att reflektera över Psalm 87. Jag är säker på att jag läst texten många gånger förut utan att helt förstå den. Den måste ha skrivits av någon troende som var en framstående teologisk tänkare i sin tid. Han såg Gud på ett öppnare och mera omfattande sätt och såg följaktligen Jerusalem på samma öppna och inkluderande sätt.

För psalmdiktaren var Jerusalem Guds stad och som sådan en symbol för gemenskap, fred och säkerhet för alla folk. Diktaren föreställer sig att Gud står vid porten till Jerusalem och välkomnar folket till staden. Gud välkomnar inte bara judar utan alla människor, även Israels västa fiender. Gud välkomnar egyptierna, babylonierna som förstörde kungariket Judéen och Jerusalem, filistéerna, och människor från Libanon och Etiopien – de flesta av dessa traditionella fiender. Gud ser dem alla som tillhörande Jerusalem. Gud noterar i stadens annaler att alla dessa människor har fötts i Jerusalem. De har alla rätt att leva i Jerusalem.

Denna syn på Jerusalem grundar sig på Guds vision, den Gud som har skapat alla folk, som har omsorg om och älskar alla. Det är en vision om fred och säkerhet för alla. Denna vision kan inspirera och vägleda oss i vår strävan efter en rättvis lösning av konflikten. Det är en vision som snarare omfattar än utesluter den andre.

Denna diktare/teolog måste ha skrivit Psalm 87 ungefär för 2500 år sedan. Han måste ha känt att Jerusalem som Guds stad kan vara en modell för öppenhet och inneslutande av alla. Är det inte skamligt att vi i dag på 2000-talet ser Israels regering använda maximal energi och maximala resurser för att motverka Jerusalems historiska öppenhet för alla och förminska staden till att domineras och kontrolleras för exklusivt tillträde för en liten del av mänskligheten.

Psalm 87 erbjuder oss en vision och en utmaning. Den ger oss en modell som kan inspirera till handling. Må Gud hjälpa oss att motstå alla former av rasism och diskriminering och arbeta tillsammans för en fred i Jerusalem som omfattar och omfamnar alla.
Översättning: Kerstin Johansson

Mer om Sabeel


Following Jesus in occupied territory.
by Naim Ateek


Diakonia- Analys utifrån internationell rätt: Israels politik i östra Jerusalem

Sabeel och byn Lifta som ligger också i Jerusalems utkanter

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar