11 maj 2009

Kd-EU-valet och Israel/Palestina

Palestinagrupperna i Sveriges har gjort enkät inför Europaparlamentsvalet – 7 juni 2009 Citat: Den 7 juni är det dags att rösta fram Sveriges kandidater till Europaparlamentet. De valda kandidaterna kommer under de följande fem åren ha möjlighet att påverka den europeiska politiken, de beslut som fattas inom EU samt ges möjlighet att lyfta viktiga frågor. Därför valde vi, Palestinagrupperna i Sverige (PGS), att skicka ut en enkät till samtliga partiers fem toppkandidater med frågor som rör Israel/Palestina-konflikten. I enkäten svarar kandidaterna bland annat på frågor som sanktioner mot Israel, murbygget samt vilka konsekvenserna ska bli för eventuella folkrättsbrott som begåtts under kriget i Gaza. Majoriteten av de tillfrågade kandidaterna har valt att svara på vår enkät i dess helhet med detaljerade svar på respektive fråga.” slut citat. Länk till PGS har frågat ut partiernas toppkandidater inför EU-valet

Hur svarar Kd ett parti som säger sig vara kristet och har Bibeln som grund för sin moral och etik?

Man skulle förvänta sig att de sätter folkrätten och mänskliga rättigheter i centrum. Det okränkbara människovärdet för alla, att man står upp för den svage och förtryckte som man lär av Jesu undervisning om barmhärtighet från evangelierna.” Du skall älska din nästa som dej själv

Frågorna var enkla, men viktiga för oss väljare att veta hur EU-parlamentarikerna kommer att ställa sig till olika frågor och omröstningar som kommer att ske i EU-paralamentet för att medverka till en rättvis och bestående fred i Israel/Palestina. Här en av frågorna: 6. Efter Israels invasion i Gaza vid årsskiftet 2008-2009 har många röster, bland annat från folkrättsexperter, höjts för att israeliska befattningshavare som är ansvariga för oskyldiga civilpersoners död, användning av vit fosfor eller andra krigs- eller folkrättsbrott bör ställas inför rätta i den Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Instämmer du i detta?

Ingen av Kd:s kandidater vill besvara frågorna, det tycker jag är fegt och en nonchalans mot väljarna. Om man inte kan själv svara på så enkla frågor kan man ifrågasätta deras kompetens att vara EU-parlamentariker.
Istället låter man Caroline Szyber (politiskt sakkunnig, kristdemokraternas riksdagskansli) ge ett kollektivt partisvar citat: på uppdrag av Kd:s fem toppkandidater Ella Bohlin, Sofia Modigh, Per Landgren, Christina Doctare och Tuve Skånberg.

Konflikten mellan Israel och Palestinierna För att kunna inneha någon form av medlingsroll är det viktigt med opartiskhet. Det är alltså viktigt att kräva detsamma av två parter med divergerande intressen. Ställer man upp kriterier för den ena parten uppstår som en självklarhet ökad tryck på den ena till fördel för den andre. Idag finns det formulerad rättsliga internationella doktriner som reglerar såväl folkrätt och lagar i krig.
I relationen till folkrätten kan brott mot den identifieras främst bland de kringliggande arabstater som upprepade gånger brutit mot artikel 2(4) i FN-stadgan. Våldsförbudet är uttryckt i allmän folkrätt och angreppen mot staten israel utgör prima facie. Den enda gången undantags görs mot våldsförbudet stadgat i 2(4) är självförsvarsrätten.
De territorier som Israel ockuperat i samband med de krig de utkämpat mot sina grannar kan och har i ljuset av folkrätten belysts. Ingen entydig bild kan vid detta sägas framkomma då något fredsavtal aldrig innefattats med de krigande parterna. Arabstaterna har exempelvis i sitt förnekande av Israels existens omöjliggjort fredsavtal som kunnat bestämma gränsdragningar för de olika territorierna. Israels ockupationer kan inte per automatik anses vara i strid mot folkrätten, det finns alltså enligt folkrätten perspektiv som gör att Israels ockupation kan tolkas som rättsenligt.
Det finns redan idag redskap för att göra bedömningar av konflikten mellan de olika stridande aktörerna. Skall en krigsförbrytelsedomstol upprättas är det en självklarhet, enligt oss, att alla stridande parter som kan anses ha brytigt mot folkrätten ska inbegripas. Det är först när Israels existens erkänns som fredsavtalen kan förhandlas fram. Kommer inte liknande krav ställas på de inblandade parterna kommer förtroendet för extern medling drastiskt försämras enligt vår utgångspunkt. Gällande bojkott eller resterande innehåll av enkätfrågorna vill vi peka på den komplexitet som vi menar råder. Ovanstående visar med all tydlighet på att det omöjliga att genom ensidig kravformulering nå positiva resultat. Utöver det är det svårt att se hur en bojkott av Israel på sikt skulle förbättra de nu redan svåra livsförhållandena för de utsatta palestinierna. Det finna anledning att tro att läget skulle bli än värre för alla människor i regionen.
Slut citat.

Det är uppseendeväckande svar ”enligt folkrätten perspektiv som gör att Israels ockupation kan tolkas som rättsenligt.” Enligt Kd definition så gäller en speciell folkrätt för Israel, de står över den folkrätt som andra stater skall följa. Vi ser nu med önskvärd tydlighet vart denna sk. folkrätt leder Husrivningar i Östra Jerusalem-Diakoniablogg

Kd skriver: citat ”I relationen till folkrätten kan brott mot den identifieras främst bland de kringliggande arabstater som upprepade gånger brutit mot artikel 2(4) i FN-stadgan.” slut citat

”Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara.” FN-stadgan, Artikel 2

Man måste vara oerhört enögd om man inte inser att staten Israel dagligen bryter mot internationell rätt och är ovillig att lösa sina tvister med fredliga medel.
Humanitär rätt i ockuperat territorium-Diakonia

Läs vad jag skrivit tidigare: Kd och Israel
Bibeln och folkrätt

Jag tycker att vi skall be Gud att bevara oss från dessa om EU-kandidater, de kommer att blockera försöken till en rättvis fred för folken i Israel/Palestina: kristna palestinskan Nagua Tarazi i Gaza City och
fader Raed i Taybeh

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.” citat Jesus i Matteus evangelium kap 23:23

Läs även andra bloggares åsikter om
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar